Skip to content

אם לשלושה הותירה רכוש רב וארבע צוואות.

אם לשלושה הותירה רכוש רב וארבע צוואות.

לאחר מותה פתחו שניים מהאחים בקרב משפטי זה מול זו. בעוד האח ביקש להכיר בצוואה הראשונה, בה חילקה האם את רכושה באופן שווה בין כל הילדים. האחות ביקשה להכיר בצוואה האחרונה שלפיה האח מקבל פחות וזוכה ״רק״ בדירה אחת ובשליש מזכויות הבנייה בבניין שהיה בבעלות האם.

האח טען כי שלוש הצוואות שנערכו לאחר הצוואה הראשונה היו כשאמו לא בקו הבריאות ואחותו כפתה עליה את הדברים. אך בית המשפט התרשם שהאם הייתה כשירה וצלולה בשנים בהן כתבה את הצוואות, כולל זו האחרונה.

האח חויב בהוצאות גבוהות במיוחד של 85,000 שקל מאחר שגרם להליך ״מורכב ומייגע״:

https://bit.ly/2Hy8o6d

Call Now Button Skip to content